I pipeline……

Metodens flödesschema som är illustrerat som en bemötandetrappa och håller nu på att digitaliseras. En applikation där alla 5 stegen i trappan; bakgrund, observation, kartläggning, förhållningssätt, strategi och självreflektion enkelt hanteras och dokumenteras.

Din medarbetare samlar observationer och genom några klick får fram de aktiva sinnen och tankeordning i medmänniskans uttryckssätt. I sin egen självreflektion blir det tydligt hur hens uttryckssätt behöver förstärkas eller förminskas i sina olika delar.

Du som verksamhetsansvarig får en total överblick över samtliga kartläggningar och dina medarbetares självreflektioner vilket ger en god grund inför medarbetarsamtalen. Medvetenheten och din medmänniskans självkännedomsutveckling mäts tydligt för varje steg.

Applikationen vänder sig till verksamhetschefer inom människorelaterande yrken, HR chefer och verksamheter som vill ta det där extra steget i sin medvetenhet i syfte att gå din medmänniska, dig själv och era värderingar till mötes.
Applikationen beräknas färdig hösten 2018.

Boken om Medvetet Bemötande
håller i skrivande stund på att uppdateras.
En tydlig och värmande handbok i det medvetna bemötandets grunder.
Färdig 2019.

Ännu en bok håller på att skrivas som genuint tar upp upplevelsen vid incest. Det medvetna bemötandet går tillmötes utifrån ett medvetenhetsperspektiv och ger konkreta bemötandeverktyg i bl.a. hur barnet eller ungdomen bör agera för att finna kraft och mod att gå ur den destruktiva situationen.

Boken är ett samarbete mellan Madelaine Ruthström som delar med sig av egenupplevda händelser under en tidsperiod då hon var 9 till 15 år, Bengt Eliasson, initiativtagare och riksdagsledamot som verkar för de utsatta i vårt samhälle samt Ingela Fors.

Boken kommer skrivas i två delar och rikta sig till nedanstående målgrupper:

– Barn till vuxen ålder

– Yrkesgrupper som möter barn såsom socionomer, skolpersonal, kuratorer.