Conscious Expression – en beprövad metod grundad i aktuell forskning kring bemötande.
• Baserad på perception och neurovetenskaplig forskning
• Uppbyggd med stöd av medarbetare i flera typer av organisationer
• Formad utifrån 20 års erfarenhet från arbete kring bemötande

Hur beter vi oss egentligen mot varandra?

Våra liv präglas av möten med andra människor. Möten som sker varje dag i olika situationer och på olika sätt. Varje möte är unikt. Och varje människa är komplex.

Hur vi uppfattar en person är personligt. I mötet påverkar mitt beteende den andra personens beteende. Det handlar om perception – hur jag uppfattar saker och ting – och om förståelse för andras perception. Genom att skapa en medvetenhet kring hur just mitt beteende påverkar personen och situationen kan vi ha mer meningsskapande möten. Observation av beteendemönster är något som du kan träna på.

Ett medvetet bemötande handlar om medmänsklighet, att kunna se en annan människa för den hon är, att kunna se bortom sjukdomsbild, diagnoser och reaktioner. Att utveckla en medvetenhet i vårt bemötande handlar om att skapa en förståelse och kunskap i hur jag själv fungerar, agerar och reagerar så att jag vet vad jag förmedlar till min medmänniska och blir uppfattad enligt vår intention och enligt gällande värdegrund.

Bemötandemetoden ger dig verktyg i hur du observerar och individualiserar mötet med din medmänniska.

Utifrån metoden har vi utvecklat ett digitalt verktyg – CoXpress. [länk]

Om metoden Conscious Expression (Medvetet Bemötande)

Medvetet Bemötande eller Conscious Expression, är ett pedagogiskt redskap som tydliggör samspelet mellan vår bearbetning av intryck och sinnen utifrån ett bemötandeperspektiv. En metod som enkelt och konkret ger människan en inblick i och förståelse för sina vanor och
naturliga kvaliteter i sitt uttryck.

Metoden är baserad på perceptions- och neurovetenskaplig forskning. Metoden har använts sedan 2002 och är idag väl beprövad med mycket goda resultat på ett 30-tal enheter i södra Sverige. Genom metodens bemötandetrappa, självreflektionsverktyg och regelbundna uppföljningar säkerställs arbetet med bemötande på de olika enheterna och garanterar ett individualiserat bemötande
.
Metodens styrka är det pedagogiska tydliggörandet av vanorna i vårt uttryck, de konkreta observations- och bemötandeverktygen samt metodens mångfald och breda grund.

Vårt arbetssätt och arbetsverktyg är uppbyggt utifrån ett specialpedagogiskt synsätt och innefattar bland annat tydliggörande pedagogik, systematisk observation och dokumentation samt personcentrerad vård och bemötande. [man skulle kunna göra en illustration för att förtydliga delarna]
Vad är ett medvetet bemötande? [nytt avsnitt för att länka till metoden]?
[text]

Medvetandenivå av bemötande
Hur når vi hela vägen fram? Vi bygger ständigt upp erfarenheter i de möten vi har dagligen. Då är det lätt att förstå att bemötande oftast sker per automatik. Vi tränar ju dagligen. När vi medvetet adderar närvaro i mötet ökar kvalitén och de flesta bemötandesituationer fungerar alldeles utmärkt.
Men i vissa situationer fungerar det inte alls.  Det är just i dessa situationer som Medvetet Bemötande skiljer sig från mängden och visar vägen till resultat.