Personlig utveckling

Medvetet Bemötande eller Conscious Expression, är ett pedagogiskt redskap som tydliggör samspelet mellan vår bearbetning av intryck och sinnen utifrån ett bemötandeperspektiv. En metod som enkelt och konkret ger människan en inblick i och förståelse för sina vanor och
naturliga kvaliteter i sitt uttryck.

Metoden är baserad på perceptions- och neurovetenskaplig forskning. Metoden har använts sedan 2002 och är idag väl beprövad med mycket goda resultat på ett 30-tal enheter i södra Sverige. Genom metodens bemötandetrappa, självreflektionsverktyg och regelbundna uppföljningar säkerställs arbetet med bemötande på de olika enheterna och garanterar ett individualiserat bemötande
.
Metodens styrka är det pedagogiska tydliggörandet av vanorna i vårt uttryck, de konkreta observations- och bemötandeverktygen samt metodens mångfald och breda grund.

Vårt arbetssätt och arbetsverktyg är uppbyggt utifrån ett specialpedagogiskt synsätt och innefattar bland annat tydliggörande pedagogik, systematisk observation och dokumentation samt personcentrerad vård och bemötande. [man skulle kunna göra en illustration för att förtydliga delarna]
Vad är ett medvetet bemötande? [nytt avsnitt för att länka till metoden]?
[text]

Medvetandenivå av bemötande
Hur når vi hela vägen fram? Vi bygger ständigt upp erfarenheter i de möten vi har dagligen. Då är det lätt att förstå att bemötande oftast sker per automatik. Vi tränar ju dagligen. När vi medvetet adderar närvaro i mötet ökar kvalitén och de flesta bemötandesituationer fungerar alldeles utmärkt.
Men i vissa situationer fungerar det inte alls.  Det är just i dessa situationer som Medvetet Bemötande skiljer sig från mängden och visar vägen till resultat.

KONTAKT