DIGITALT OBSERVATIONS- OCH BEMÖTANDESTÖD

Metodens flödesschema finns idag i digital form vilket förenklar implementering och långsiktighet i bemötandet.  

Det pedagogiska Observations- och Bemötandestödet illustreras i fem steg:

  1. Observation av aktiv perception
  2. Kartläggning
  3. Förhållningssätt till aktiv perception
  4. Strategi
  5. Självreflektion = Vad ska jag uppmärksamma i det aktuella bemötandet? En konkret reflektion hur klientens/personens och min egen perception samspelar.

I det digitala stödet finns coachning online och möjligheter att mäta resultat och utveckling av bemötandet.

Du som verksamhetsansvarig får en överblick över det gemensamma bemötandet och utvecklingen. Medarbetarnas självreflektioner ger även en möjlighet för diskussion vid medarbetarsamtalen.

Webapplikationen vänder sig till vård, psykiatri, omsorg och sociala verksamheter.

Applikationen anpassas till din verksamhets behov bl.a. avseende begreppsbeskrivningar som tydligare anpassas till verksamhetens klienter.

VILL DU PROVA? KONTAKTA OSS GÄRNA.

Nästa version är under produktion och då vänder den sig även till skola, barn och föräldrar.

Boken om Medvetet Bemötande
håller i skrivande stund på att uppdateras.
En tydlig och värmande handbok i det medvetna bemötandets grunder.
Färdig 2019.

Ännu en bok håller på att skrivas som genuint tar upp upplevelsen vid incest. Det medvetna bemötandet går tillmötes utifrån ett medvetenhetsperspektiv och ger konkreta bemötandeverktyg i bl.a. hur barnet eller ungdomen bör agera för att finna kraft och mod att gå ur den destruktiva situationen.

Boken är ett samarbete mellan Madelaine Ruthström som delar med sig av egenupplevda händelser under en tidsperiod då hon var 9 till 15 år, Bengt Eliasson, initiativtagare och riksdagsledamot som verkar för de utsatta i vårt samhälle samt Ingela Fors.

Boken kommer skrivas i två delar och rikta sig till nedanstående målgrupper:

– Barn till vuxen ålder

– Yrkesgrupper som möter barn såsom socionomer, skolpersonal, kuratorer.