”Observera, Kartlägg, Reflektera och Bemöt”

Människor som söker sig till människorelaterande yrken bär oftast en naturlig empatisk
förmåga och en intention att gå vår medmänniska tillmötes i dennes behov.
Men trots god intention fungerar inte alltid bemötandet som vi önskar.

En god intension behöver understödjas av en tydlig observationsförmåga
av medmänniskans uttrycksbehov samt en god kännedom om hur jag påverkar
i mötet. Medvetna observationer som bygger upp gemensamt bemötande
och ökad professionalitet.

BASUTBildning
I MB

Observera, kartlägg, reflektera och bemöt:

I en 4 dagars utbildning ökar vi fokuset på och värdet i bemötandets kvalitet och
professionalitet via metodens bemötandetrappa.

HANDLEDAR UTBildning

Levande kompetens i verksamheten:

En fördjupning i bemötandetrappans observations- och bemötandeverktyg.
Träning och utveckling av handledarskapet som tillför en levande kompetens
i verksamheten.

HANDLEDNING

Handledning:

I handledningen fördjupar vi befintlig kunskap och implementerar det medvetna
bemötandet i verksamheten.
Handledningen byggs upp efter verksamhetens behov av stöd och omfattning.

KONTAKT

Vad menar vi med människorelaterade yrken?
Yrken inom exempelvis:

* Omvårdnad

* Förskola och skola

* Sociala verksamheter

Ord från deltagare & verksamheter:

Vilka förändringar ser du?

”Tydligast att vi kan bemöta och hjälpa
klienter med en komplexproblematik
bara genom ett medvetet bemötande.
Framsteg kan ses i klienters situation och
genom att vara medveten om klienters sätt
att t.ex. ta till sig information skapa en bra
plattform och förutsättning för att sedan
ev. kunna delta i behandling.
Placerandeinstanser upplever
kartläggningen som betydelsefull i samband
med att klienten skrivs ut till annat boende,
ett boende som då har ”bättre” förutsättningar
att lyckas när det från inskrivningens dag vet
hur klienten bäst skall bemötas. Ovärderlig
kunskap som vi själva skulle vara hjälpta av
när en klient skrivs in…”

Fredric Prodér,
Verksamhetschef, Aleris Mjörnviksholm

Att verkligen se en annan människa för just den hen är, är ingen självklarhet men en förmån för mig att ha i mitt liv på alla plan. Medvetet Bemötande som jag utvecklat hos mig själv på Mötesforum Futura ger mig dagligen stunder av medvetenhet och insikt om hur fantastiskt mötet blir när vi blir sedda, hörda och förstådda för de vi faktiskt är trots ridåer av diagnoser och försvar/skydd.

Min inre glöd, kärna och kunskap genererar i att mötet ger ett avtryck samt en medvetenhet och meningsfullhet som berör den jag möter. Jag ser enorm skillnad när jag tar mitt ansvar i mötet med människor.

Jeanette Dahl,
skötare inom psykiatrin sedan 20 år och handledare i Medvetet bemötande.

”Riksgymnasiet har gjort en stor satsning
och alla anställda på Riksgymnasiets elevhem
har gått basutbildningen. Vi har även använt
Futura till ärendehandledning och ledarna har
gått Ledarskapsutbildningen.
En god investering som fått ringar på vattnet
i samverkan med skola och habilitering.
Vi har fått möjlighet att få ett gemensamt
verktyg/metod som gör att vi kan utveckla
vårt sätt att möta och bemöta ungdomarna,
deras föräldrar och även oss själva
i organisationen!”

Anne-Li Nilsson.
Elevhemschef Riksgymnasiets elevhem
för rörelsehindrade, Kristianstad kommun.