Mötesforum Futura har sedan 2002 utbildat, handlett och
steg för steg byggt upp metoden bl.a. inom psykiatrin där
bemötandets konst ständigt sätts på sin spets.
Observation av uttrycksvanor och förhållningssätt i olika
kulturer har bidragit till metodens tydlighet.

Vi menar att ett medvetet bemötande handlar om
medmänsklighet, att kunna se en annan människa
för den hon är, att kunna se bortom sjukdomsbild, diagnoser
och reaktioner. Att utveckla en medvetenhet i vårt bemötande
handlar om att skapa en förståelse och kunskap i hur jag själv
fungerar, agerar och reagerar så att jag vet vad jag förmedlar
till min medmänniska och blir uppfattad enligt vår intention
och enligt gällande värdegrund.
Bemötandemetoden ger verktyg i hur du på ett enkelt sätt
möter människan och individualiserar mötet med din
medmänniska.
Idag har Medvetet bemötande även utvecklat
referensverksamheter inom pedagogiska verksamheter,
sociala verksamheter och i näringslivet.
Vi verkar där noggrannheten i bemötandet värdesätts och
är i behov av att tydliggöras, till den enskilde medmänniskan
och som ett stöd att levandegöra verksamhetens värderingar.

1997 startade skapandet av Medvetet Bemötande,
ett pedagogiskt redskap som tydliggör samspelet mellan
vår bearbetning av intryck och sinnen utifrån
ett bemötandeperspektiv. En metod som enkelt och konkret
ger människan en inblick i och förståelse för sina vanor och
naturliga kvaliteter i sitt uttryck.
Metoden är uppbyggd utifrån en specialpedagogisk grund där
forskning från Hjärnans och Sinnenas uttryck lades som en grund.
Metoden har använts sedan 2002 och är idag väl beprövad med
mycket goda resultat på ett 30 tal enheter
i södra Sverige. Genom metodens bemötandetrappa,
självreflektionsverktyg och regelbundna uppföljningar
säkerställs arbetet med bemötande på de olika enheterna och
garanterar ett individualiserat bemötande.

Metodens styrka är det pedagogiska tydliggörandet av vanorna
i vårt uttryck, de konkreta observations- och bemötandeverktygen
samt metodens mångfald och breda grund.

Vårt arbetssätt och arbetsverktyg är uppbyggt utifrån
ett specialpedagogiskt synsätt och innefattar bl.a. tydliggörande
pedagogik, systematisk observation och dokumentation samt
personcentrerad vård och bemötande.

1997
Medvetet bemötande grundas av Ingela Fors, specialpedagog.

2002
Visuella sinnet, 10p arbete , pilotstudie, Malmö Högskola Artikel Spec.ped.

1997 – 2005
Specialpedagogiskt arbete med barn och ungdomar kring sinnena.

2002
Mötesforum Futura AB grundas.

2002 – 2013
Uppbyggnad av bemötandemodell. Utformning av utbildning Testning av metoden, handledning, utbildning och föreläsning inom psykiatri, vård, omsorg och pedagogiska verksamheter. Första dokumentering i bokform: Vägen hem. Dokumentering av resultat och referenser inom ovanstående områden. Uppbyggnad av kursgård 2002 – 2012.

2013

Uppdatering av bemötandeutbildningen. Nya områden: Sociala verksamheter och näringsliv. Vårt nätverk utökas till regionerna, universitet, högskolor, näringslivet och riksdag.

NU
Bok i Medvetet bemötande skrivs, beräknas färdig 2018. Bok om incest i samarbete med Madelaine Ruthström och Bengt Eliasson Soc.dep. Bemötandetrappan som applikation. Beräknas färdig våren 2018.

STORYN….hur allt började

Medvetet bemötande grundades den dagen då jag observerade att mina kollegor och jag, omedvetet och automatiskt, tog för givet att medmänniskan vi hade framför oss skulle anpassa sig till vårt sätt att uttrycka oss på istället för tvärtom. Denna upptäckt kom efter en plötslig sjukdom som påminde mig om min egen dödlighet och gav mig starka existentiella upplevelser. Upplevelser som skakade om och förändrade mitt sätt att se på mig själv, mina medmänniskor och den djupare meningen med livet. Har egentligen sedan jag var liten haft ett genuint intresse för människor och hur vi på riktigt kunde komma i kontakt. Ett sökande som både var besvärligt och utvecklande.

Efter denna starka existentiella upplevelse vaknade jag upp och började med glöd och engagemang undersöka den forskning som fanns i hur hjärnan och sinnena tar emot och bearbetar intryck för att fånga något som kan ge oss fler observations- och bemötandeverktyg.

Verktyg som leder till en enkelhet att värdesätta och möta människan, inte personen med dess yrke, kön, religiositet och uppfattningar utan en människa i första hand. Det som kom att bli ytterst intressant är att vi har vanor i hur vi uttrycker oss; vilka ord och tonläge vi använder, ordstruktur, blick, kroppsspråk och så vidare.

Våra sinnen har många olika funktioner och vi utvecklar vanor alltifrån hur vi lyssnar, fokuserar på ord eller tonläge i ett samtal till utstrålning och kroppsspråk. Efter en studie på Malmö högskola år 2000 som visade på fina resultat blev jag inbjuden att handleda i psykiatrin och fick där förmånen att tillsammans med personalens observationer fortsätta utveckla Medvetet bemötande.

Observationerna av våra uttrycksvanor har sedan utvecklats stegvis tillsammans med medarbetare och personal inom olika branscher genom åren. År 2009 kom en tibetansk buddhistmunk Geshe Pema Dorjee, en av Dalai Lamas medarbetare, till kursgården.

Vi fick ett fantastiskt möte och jag blev bjuden till Dharamsala i Indien. Jag fick under två veckor uppleva en bemötandekvalitet och en harmoni jag aldrig tidigare mött.

Vi har sedan dess samarbetat; rest till Nepal, Indien och Bhutan för att observera förhållningssätt och bemötande samt givit stöd till medmänskliga projekt han ansvarar för.

Vårt samarbete har tydliggjort och förklarat det första steget i ett bemötande dvs. den existentiella delen, att möta människan. Sammantaget har Medvetet bemötandets två delar formats tillsammans med alla de öppna och tillmötesgående medmänniskor jag mött genom åren.

Åren av utveckling och uppbyggnad av modellen har visat mig hur viktigt det är att vi får tillgång till fler konkreta verktyg i bemötandet. Verktyg som stödjer oss att bli uppfattade och förstådda enligt vår intention och värde.

Verktyg som stödjer till ökat medmänskligt förhållningssätt i en värld som behöver allt stöd den kan få.

Med värme, Ingela Fors

FORSKNINGSLÄNKAR

Jill Bolte Taylor, hjärnforskare, författare och föreläsare: KLICKA HÄR

Karin Sjögren, Umeå universitet: KLICKA HÄR

Jerker Rönnberg, forskare vid Linköpings universitet: KLICKA HÄR

Hjärnans samordning av tonläge och språk, Max Planck institutet: KLICKA HÄR

Dr Anil Seth, professor i kognitiv neurovetenskap: KLICKA HÄR

Läkartidningen, Spegelneuroner och empati: KLICKA HÄR